ditundi, atuundɩ̄tĩ̄dɩ̄, ɑ̄tū:n̄n., cl. 3, - 41travail, tâche;work, taskA-tundi pɔ̄ɔ̄yaaa?Comment va ton travail?How is your work?voirtɔ̄, tūǹ, túńdér.dikalintundi, akàlintuundisaatundi, asaatuuntitɔntɔŋwan2fig.opération chirurgicalesurgeryBi túń m-baa ditundi.Mon père a subi une opération chirurgicale.My father underwent surgery.