gbíntíǹ, gbīntíǹ, gbíntiǹgbĩ́tɩ́ĩ̀, gbĩ́tɩ̀ĩ̀, gbĩ́tɩ̀ĩ̀v. tr.s'en tenir à, s'accrocher àstick to, hold ons'en tenir à, s'accrocher àBiciŋfitiibi paatii di sá tigaajati, ama ní bigbaambi bíǹ gbíntíǹ bi-gbaandi.La richesse est la récompense des sages, les sots s'accrochent à leur bêtise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *