difíntildɩ̄fĩ́tɩ́lɩ̄n., cl. 3lavagewashinglavagevoirVoirSeefíntí, fíntí, fíntì 1disambifintilcmp.dɩ̄sɑ̄m̄bɩ́fɩ́ńtɩ́lɩ̄n., cl. 3vaisselle;voirdisambil, asambilfíntí, fíntí, fíntì 1diwaŋfintildér.dɩ̄wɑ̄ŋ̄fɩ́ńtɩ́lɩ̄n., cl. 3lessivevoirfíntí, fíntí, fíntì 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *