diwaal, awaadɩ̄wà:lɩ̄, ɑ̄wàɑ̄n., cl. 3, - 4idoles, féticheidol, fetishidoles, fétichediwaataŋkpal, awaataŋkpeedér.dɩ̄wà:tã́kpɑ́lɩ̄, ɑ̄wà:tã́kpé:n., cl. 3, - 4stèle, pierre sacréediwaatootil, iwaatootidér.dɩ̄wà:tò:tɩ̀lɩ̄, íwà:tò:tɩ́n., cl. 3, - 4sacrifice aux idolesvoirtòotī, tòotī, tōotì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *