kàl̄, kàal̀, kāl̀kɑ̀lɩ̄, kà:lɩ̀, kɑ̄lɩ̀v tr/ intr 1s'asseoir, s'établir, habiter;to sit down, to establish, dwellCáań unicaan dijal ú kàl̄.Apporte une chaise à l'étranger.Give the visitor a chair to sit down.pt1devdikalidinomiŋkaa, ikaaŋkakaa2habiter, s'établir;dwell, establishU kāl̀ Kaabu ki ká.Il a une fois habité la ville de Kabou.He lived at one time in Kabou.