kāfì, káfí, káfìkɑ̄fɩ̀, kɑ́fɩ́, kɑ́fɩ̀v. intr.coqueter.flirt.Ba ní u káfí kii waa gbáaḿee?Il coquète, on dirait qu'il ne chie pas.He flirts like he doesn't shit.voirdikɑ̄fil