cóotí, cóotí, cóotìcó:tɩ́, có:tɩ́, có:tìvar.dial. T.cōorí, cōorí, cóorìv. tr.déplanter; déracinerto dig up, uprootU cúú busubu ki cóotìIl a déraciné l'arbre.He uprooted the tree.antcóoń, cōontí, cóoǹ 1voirdicóotil