píib́, pīib̀, píib́pí:bɩ́, pī:bɩ̀, pí:bɩ́v. intr.constiperconstipate, become constipated.M yaa ŋmɔ́ atuunee, m pīib̀ ní.Quand je mange du haricot, je me constipe.I get constipated when I eat beans.voirdipíibil