ditaŋkpacooŋkaal, ataŋkpacooŋkaadɩ̄tã́kpɑ́có:ŋ́kā:lɩ̄, ɑ̄tã́kpɑ́có:ŋ́kā:dér. deditaŋkpal, ataŋkpee 1cóoń, cōontí, cóoǹ 1n., cl. 3, - 4stèle;slab