nyāfì, nyáfí, nyáfìɲɑ̄fɩ̀; ɲɑ́fɩ́, ɲɑ́fɩ̀v. tr.1vendresellNaapɔɔ nyáfì-mi ukɔl an pɔ̄ɔ̄ kudaau.Napo m'a vendu la poule très cher.Napo sold me the chick and it was very expensive.voirdinyafildiwannyafil2fig.trahisbetrayU-nimpuu di nyáfì-u.Il a été trahi par sa femme.He was betrayed by his wife.