gɔ́ntí, gɔ́ntí, gɔ́ntìgɔ̃́tɩ́, gɔ̃́tɩ́, gɔ̃́tɩ̀v. tr.1contourner;turn round, bypassTi ká dinikpil dɔ̄ nsanni ní ti gɔ́ntì ki búntì.Nous avons vu un cadavre sur le chemin et nous l'avons contourné.We saw a corpse on the way and we bypassed.voirdigɔntil2fig.éviter un obstacle en changeant de chemin;avoid an obstacle by changing the pathM-biki, á bīn gɔ́ntí tibɔti duulinya nee poon.Mon enfant, évite les problèmes dans ce monde.My child, avoid problems in this world.