bàtifì, bàtifī, bātifìbɑ̀tɩ̀fɩ̀, bɑ̀tɩ̀fɩ̄, bɑ̄tɩ̄fɩ̀var.dial. T.bàrihì, bàrihī, bārihìv. intr.1couler (larmes).to flow (tears).M cūtì m-bɔɔ síbitam ní nnyinnyim kíĺ ki bàtifī m-taŋkpunti pu.A l'enterrement de mon ami, les larmes ont commencé à couler sur mes joues.At the funeral of my friend, tears began to flow on my cheeks.2déborder (liquide)overflow (liquid)Ndaam gbí kibaŋ ki bàtifī.La bière locale a rempli le petit pot jusqu'à déborder.The local beer filled the pot until it overflowed.