gbākafì, gbákafí, gbákafìgbɑ̄kɑ̄fɩ̀, gbɑ́kɑ́fɩ́, gbɑ́kɑ́fɩ̀v. tr.hocher la tête pour nier/refuser;to shake/toss the head U-na kpíì ní u sūǹ ki gbákafí diyil.Sa mère est décédée et elle pleure en hochant la tête.Her mother is dead and she weeps and tosses her head.voirdiyigbakafil