ŋwìiń, iwìińdiwinjeetildér.dɩ̄wĩ̀jé:tɩ́lɩ̄n., cl. 3coucher de soleilsyndiwinyaldér. deŋwìiń, iwìińvoirjéetí, jēetí, jéetìdiwinyaldér.dɩ̄wɩ̀ɲɑ̄lɩ̄n., cl. 3levée du soleilsyndiwinjeetildér. deŋwìiń, iwìińdiwiŋkaŋkambil, awiŋkaŋkambildér.dɩ̄wĩ̀kã̄kã̄bɩ́lɩ̄, ɑ̄wĩ̀kã̄kã̄bɩ́lɩ̄n., cl. 3, - 4en plein midi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *