càà, càá, cāācàà, càá, cāāv. tr.quemander, mendierto beg, ask forU kíǹ ki càá ní ki jīǹ.Il quemande maintenant avant de trouver à manger.He now begs in order to eat.voirdiwancaal