gbēē, gbèetī, gbēēgbē:, gbè:tɩ̄, gbē:v. tr.toucher;touchUdaan yaa gbēē-mi man mun gbēē udaan.Si une personne me touche, je la toucherai aussi.If someone touches me, I will touch him too.voirdigbeel