mùtī, mùtī, mūtìmʋ̀tɩ̄, mʋ̀tɩ̄, mʋ̄tɩ̀v. intr.désenflerbecome less swollenU-taal mūtì.Son pied est désenflé.His leg has become less swollen.voirdimùtilfóotí, fóotí, fóotì 2