bìin̄, bìintí, bīiǹbì:n̄, bì:ǹtɩ́, bī:ǹv. tr.1couvrir.cover.Jaayi dū sata ki bīiǹ kibiki pu tiwool ń taa cúú-kì.Jayi a couvert l'enfant d'un pagne à cause du froid.Jayi covered the child with a cloth so that he would not catch cold.antbìitī, bìitī, bīitì 1voirbīīdibiindi2fig.bénir.to bless.U mēē ki bīiǹ u-biyaamu pu.Il a béni ses enfants.He blessed his children.