cɔ́cɔ́v statêtre planté;to be fixed (in the ground)Ndɔ cɔ́Le bâton est fixé.The stick is fixed (in the ground)cfcóoń, cōontí, cóoǹ 1