Search results for "đánh"

abéih [ʔabḭh] vt fish đành cá syn: abayh redup: babéih abéih 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aphín [ʔaphin] adv saved; set aside để dành [Follows doq. ] sit: doq aphín
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catuôt [katuət] vt beat (bong) đánh sit: catuôt tarle
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dêr [deːr] v shatter bamboo for making torches đập đánh caus: padêr; nomi: pardêr; invol: tadêr; rep: dadêr 7.8.1. Break. 2.5.3. Injure
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khéng khéng [khɛŋ khɛŋ] exp sound of beating iron for time tiếng đánh sát sound: khéng khéng ipúh 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngéng [ŋɛŋ] v beat fiercely at head with stick đánh đập đầu nhiều syn: nge nomi: parngéng; recp: tarngéng; rep: ngangéng cf: púh., kidoar., apât., acóh.
Comments (0)