Search results for "đĩa"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cróuiq [krṵjʔ] n diarrhea, watery stools tiêu chải spec: éh cróuiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pachein [pacḭːn] vt mediate, judge, reconcile, try hòa giải ; xét xử; xử đoán syn: 2 sit: pachein o chein; pk dial.: pachen tu, pachen parnai cf: chein. 4.8.4.9. Reconcile
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

teh [teːh] pa n dish đĩa pl dial.: tơt cf: tơt. 5.2.1.3. Cooking utensil
Comments (0)

 

Comments (0)

 

thuôl [thuəl] n stadia ếch-ta-đơ half kilometer
Comments (0)

 

tingan tơt [tiŋaːn tɤːt] n plate; dish đĩa [Medium-sized.] 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

utruôh [ʔutruəh] n diarrhea cf: ucluôh.
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >