Search results for "đũa"

Comments (0)

 

akeal [ʔakḭal] n cucumber dưa chuột pa dial.: pakeal; cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atong roiq a–ouiq [ʔatɔːŋ rɔːjʔ ʔaʔṵːjʔ] n long beans đậu đủa 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cal–u [kəlʔuː] pk n coconut quả dừa pl dial.: culay tuông
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chưaq [cɯəʔ] pa n pineapple thơm; quả dứa cl: trái; pl dial.: chiaq 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

man khoaq [maːn khṵaʔ] vi graduate mãn khoá Binomial (cmpd) (VN)
Comments (0)