Search results for "đốt; thắp lửa"

beit [bḭːt] vt light (fire), to ignite; kindle đốt; thắp lửa syn: chóng nomi: parbeit; pk dial.: bet, chéh cf: yơiq uih., atiêh. 5.5.1. Light a fire
Comments (0)