Search results for "đội"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

âq bôn cha tanna tampa [ʔɤʔ boːn caː tən.naː təm.paː] vp starving đói syn: thiêuq tupuyq, âq vi tanna tampa Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

asiêp [ʔasiəp] pk n smallest black bat con dơi cl: lám; pl dial.: axeap 1.6.1.1.8. Bat. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

axeap [ʔasḭap] n smallest black bat con dơi cl: lám 1.6.6.1.8. 1.6.6.1.8. 1.6. Animal

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayop [ʔajɔːp] n large bat loại con dơi lớn A ayop ât ayop. A bat animal bat=Animal bat. [Note that a–ât is discontinuous.] cl: lám 1.6.1.1.8. Bat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cadứng cadyiq [kadɯŋ kaʄiːʔ] Pronunc.Variant of cadyiq cadứng
Comments (0)

 

cayh dơiq [kas dɤːjʔ] vs valuable; worth a lot có giá trị; quý [Such as gold.] syn: carpéh carpan Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chro dôi [crɔː doːj] pa n unhusked rice, generic for grain lúa pl dial.: tro doui Binomial (cmpd)
Comments (0)