Search results for "ưq₁"

adúq₁ [ʔaduʔ] n large hairy caterpillar in bamboo--good to eat con luy [Laid beside anhum_abúng. ] cl: lám cf: anhum. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clúq₁ [kluʔ] n bad bamboo bủng xấu spec: abung clúq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

vuq₁ [wuːʔ] exp sound of vomiting tiếng mửa idiom: vuq ti vuq ôq 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

anhum [ʔaɲuːm] n beetle con luy cl: lám cf: adúq., atêr. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

doq ưq [dɔːʔ ʔɯːʔ] v promise hứa syn: ưq, ca–ưq (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tróuh [trṵh] v pour out đổ syn: tóuq sit: tróuh vít; nomi: partróuh; recp: tartróuh; invol: tatróuh 1.3.2.2. Pour
Comments (0)

 

Comments (0)