Search results for "ở dưới"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntoh [ʔəntɔːh] pro that ở sau; ở dưới xa hơn [Further back than ntóh. ] cf: ntíh., ntóh. 9.2.3. Pronouns
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarveng tarvát [tər.wɛːŋ tər.wat] vi race; strive for chạy đua; theo đuổi Reciprocal, Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)