Search results for "Plant"

Comments (0)

 

abeng [ʔabɛːŋ] n small branch; twig nhánh cf: akeq. 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

acay tro [ʔakaj trɔː] n seedlings mạ; lúa con [Paddy rice is recent innovation in mountains, so this is a made up word.] syn: mma tro itrứh 1.5. Plant. 1.5.1. Tree Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

acưng adyóq [ʔakɯːŋ ʔaʄɔʔ] pa n tomato cà chua pl dial.: plâm plín 1.5. Plant. 5.2.3.1. Food from plants (cmpd)
Comments (0)

 

acứng [ʔakɯŋ] n eggplant cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achír [ʔacir] n cashew đào lộn hột; vụ [Also used to make spinning tops.] cl: culay cf: areih. 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

achuôl [ʔacuəl] n large vine that poisons fish cây lay hay cl: ntrayh; spec: ntôm achuôl cf: truôh., achul. 1.5. Plant. 2.5.3.2. Poison
Comments (0)

 

Comments (0)

 

aclu api [ʔakluː ʔapiː] n turnip; beet củ cải 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

adóuc [ʔadṵk] n sweet potato khoai lang cl: lám; pa dial.: culang cf: cháq. 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adur [ʔaduːr] n rattan (big) mây vot hỏa cl: ntrayh; spec: kire adur 1.5. Plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

akeal [ʔakḭal] n cucumber dưa chuột pa dial.: pakeal; cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

akio nem [ʔakiːw nɛːm] pk n garlic tỏi syn: bát bua pl dial.: toiq 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

api ân cóul [ʔapiː ʔɤn kṵl] n cabbage cãi bắp 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ứm [ʔaʔɯm] n corn; maize bắp cl: pong, callong 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ứm dóh [ʔaʔɯm dɔh] n sorghum bắp bơ bơ cl: callong; pa dial.: a–ứm aroal 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)
Comments (0)

 

areng₁ [ʔarɛːŋ] n nipa or elephant grass; reed spec: xác areng; cl: nnôm 1.5. Plant
Comments (0)

 

areil [ʔarḭːl] n sarsaparilla; brown tuber củ nâu pk dial.: ahêr 1.5. Plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atao [ʔataːw] n sugar cane mía (đỏ, lau, tráng) cl: ntrayh; spec: daq atao ‘sugar cane juice’, atao aleang ‘red sugar cane’; spec: atao le ‘dwarf sugar cane’; spec: atao yoan ‘white sugar cane’ 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atong roiq a–ouiq [ʔatɔːŋ rɔːjʔ ʔaʔṵːjʔ] n long beans đậu đủa 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atout [ʔatṵːt] n rattan or bamboo or section spec: atout abúng 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

axúh [ʔasuh] n variety of sugar cane mía mừng cl: ntrayh; spec: atao axúh 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

ayuaq [ʔajuəʔ] n millet 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

culay [kulaj] n fruit trái cl: callong 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chưaq [cɯəʔ] pa n pineapple thơm; quả dứa cl: trái; pl dial.: chiaq 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

hưt₁ [hɯːt] n tobacco thuốc lá hút spec: ariêc hưt 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

llong [ʔəl.lɔːŋ] n tree cây; gỗ cl: ntrayh, tôm; pa dial.: along 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mma tro itrứh [ʔəm.maː trɔː ʔitrɯh] n seedlings mạ; lúa con [Paddy rice is recent innovation in mountains, so this is a made up word.] syn: acay tro 1.5. Plant. 1.5.1. Tree (cmpd)
Comments (0)

 

nnoap [ʔən.nṵap] n petal; pod cánh hoa; vỏ cf: piêr. 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

ntâng₁ [ʔəntɤŋ] n vine (used for tying, also for poisons) dây leo cl: ntrayh; spec: ntâng carchein, ntâng tarhul cf: amư. 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngcár along [ʔəŋkar ʔalɔːŋ] n bark of tree vỏ cây cf: aloq. 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

póung [pṵŋ] n taro; red colocasia củ khoai môn [Leaves and root eaten.] cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

póung aráq [pṵŋ ʔaraʔ] n big rooted taro khoai sáp [Leaves and root eaten.] cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)
Comments (0)

 

póung o [pṵŋ ʔɔː] n taro khoai sọ [Leaves and root eaten.] cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

reaih [rḭas] n root rễ cây pa dial.: riêih; spec: reaih along 1.5. Plant

Comments (0)

 

riêih [rḭas] pa; pc n root rễ cây pl dial.: reaih; spec: riêih along 1.5. Plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tamai [tamaːj] n rattan cây mây [Has soft edible tips.] spec: ula tamai; cl: ntrayh 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

tambang [təmbaːŋ] n forked stick, a fork cây nạng cl: lám; sit: tambang along cf: tucáh. 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tang–éiq [təŋ.ʔḭʔ] n herb rau thơm cf: bát. 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tiêu [tiəw] n red pepper ớt cl: callong; pa pc dial.: príc 1.5. Plant. 5.2.3.3.3. Spice. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tria [triə] n mushroom nấm spec: tria xoq, tria léh, tria lóur, tria tram, tria bol, tria cóng, tria pól 1.5. Plant. 2.5.3.2. Poison

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xeit [sḭːt] n sap mủ pa dial.: xêt 1.5. Plant. 1.5.1. Tree. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)