Search results for "Parts of a plant"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acứng [ʔakɯŋ] n eggplant cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achír [ʔacir] n cashew đào lộn hột; vụ [Also used to make spinning tops.] cl: culay cf: areih. 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

aclu api [ʔakluː ʔapiː] n turnip; beet củ cải 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

adóuc [ʔadṵk] n sweet potato khoai lang cl: lám; pa dial.: culang cf: cháq. 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

akeq tampát [ʔakɛːʔ təm.pat] n bud; shoot chồi 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

akeal [ʔakḭal] n cucumber dưa chuột pa dial.: pakeal; cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

akio nem [ʔakiːw nɛːm] pk n garlic tỏi syn: bát bua pl dial.: toiq 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

alar₁ [ʔalaːr] n new sprout on wild bananas--very white búp chuối dại [Used in expressing “white-like”.] spec: alar kido 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)