Search results for "Rodent"

abêh [ʔabeːh] n kind of squirrel con sóc syn: tandayh gen: a–ât abêh cf: tamplát., tilê., taryơng., atơ., adyop. 1.6.1.1.4. Rodent

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abíl anhéih [ʔabil ʔaɲḭh] n small rat con chuột nhỏ cl: lám; pk dial.: abíl tarréh; sound: dyei dye 1.6.1.1.4. Rodent (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aróq₂ [ʔarɔʔ] n toad con cóc cl: lám 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

asiêp [ʔasiəp] pk n smallest black bat con dơi cl: lám; pl dial.: axeap 1.6.1.1.8. Bat. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

atít [ʔatit] n shrew chuột xạ 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

atơ [ʔatɤː] n black banded squirrel con sóc [Greenish?] cf: tandayh., taryơng., abêh. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayoun [ʔajṵːn] n rabbit con thỏ cl: lám; pk dial.: ayôn 1.6.1.1.4. Rodent

Comments (0)

 

ayôn [ʔajoːn] pa n rabbit con thỏ cl: lám; pl dial.: ayoun 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pardúng [pər.duŋ] n mouse; rat con chuột syn: parxáp cl: lám cf: parxáp., abíl. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarréh [tər.rɛh] pa; pk n squirrel con sóc pl dial.: abêh; cl: lám 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

taryơng [tər.jɤːŋ] pa n squirrel con sóc cf: tandayh., abêh., atơ. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

tilê [tileː] n chipmunk con sóc nhỏ; sóc bông idiom: a tilê ât tilê cf: abêh. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)