Search results for "Bird"

Comments (0)

 

abou [ʔabṵː] n owl chim cư; chim mèo cl: lám; gen: achéiq abou; pk dial.: abo cf: curóuq. 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

abouih [ʔabṵːs] n kingfisher sả cá; thằng chài gen: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

abouih lao [ʔabṵːs laːw] n white-breasted kingfisher chim bói cá 1.6.1.2. Bird Halcyon smyrnensis fusca (cmpd)
Comments (0)

 

achéq [ʔacɛʔ] pa; pk achếq n bird con chim cl: lám; pl dial.: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

achếq nnár [ʔaceʔ ʔən.nar] pk n bird con chim cl: lám; pl dial.: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

achéiq [ʔacḭʔ] n bird con chim cl: lám; pa pk dial.: achéq 1.6.1.2. Bird

Comments (0)

 

acreic [ʔakrḭːk] n parakeet; love bird vẹt nhỏ spec: atiêt acreic, achéiq acreic; pk dial.: atiêt acrec 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

adeir [ʔadḭːr] n pintail snipe vịt nhọn đuôi pk dial.: achéq abíl 1.6.1.2. Bird Capella stenura
Comments (0)

 

angoung [ʔaŋṵːŋ] n goose con ngỗng cl: lám; pk dial.: cungoq 1.6.1.2. Bird

Comments (0)

 

a–aq [ʔaʔaːʔ] n large-billed crow con quạ đen 1.6.1.2. Bird Corvus m. macrorhynchos

Comments (2)

 

a–ouiq [ʔaʔṵːjʔ] n chicken con gà cl: lám; pa pc dial.: ntruôi 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

a–ouiq cán [ʔaʔṵːjʔ kan] n hen con gà mái cl: lám; pa pc dial.: ntruôi; sound: cutac cutoc ‘clucking’, cróuc ‘calling chicks’ 1.6.1.2. Bird (cmpd)

Comments (0)

 

a–ouiq công [ʔaʔṵːjʔ koːŋ] n rooster con gà trống cl: lám; pa pc dial.: ntruôi công; sound: óuc ca–ou 1.6.1.2. Bird (cmpd)

Comments (0)

 

a–ut [ʔaʔuːt] n kind of bird chim bip bip spec: achéiq a–ut; cl: lám; sound: ut ut 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

ata [ʔataː] n duck con vịt cl: lám 1.6.1.2. Bird

Comments (0)

 

ateat [ʔatḭat] n parrot con vẹt 1.6.1.2. Bird

Comments (0)

 

atiêt [ʔatiət] n parrot 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

atuaq [ʔatuəʔ] n barred ground dove chim bồ câu 1.6.1.2. Bird Geopelia straiata
Comments (0)

 

atưiq [ʔatɯːjʔ] n poultry (general) gà vịt cl: lám 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calang achot [kalaːŋ ʔacɔːt] pk n vulture chim kền kền pl dial.: calang uróng 1.6.1.2. Bird (cmpd)
Comments (0)