Search results for "Head"

abóc [ʔabɔk] pk n brain não (óc) pl dial.: abóuc 2.1.1. Head
Comments (0)

 

abóuc [ʔabṵk] n brain óc; não pa dial.: abuaq 2.1.1. Head
Comments (0)

 

abơnh beauq [ʔabɤːɲ bḭawʔ] n mustache râu Nhar nham abơnh. Of full, thick beard. pl dial.: atrơm 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

abuaq [ʔabuəʔ] pa; pk n brain não (óc) pl dial.: abóuc 2.1.1. Head
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cutor [kutṵːr] pk n ear tai pl dial.: cutour 2.1.1.2. Ear. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

cutour₁ [kutṵːr] n ear tai 2.1.1.2. Ear. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hóng ngcang [hɔŋ ʔəŋkaːŋ] n mouth miệng 2.1.1. Head. 2.1.1.4. Mouth. 1.6.2. Parts of an animal (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kineng tang–am [kinɛːŋ təŋʔaːm] n molar răng cấm cl: lám 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal (cmpd)
Comments (0)

 

maiq₂ [maːjʔ] pa n face mặt mũi pl dial.: mang 2.1.1. Head
Comments (0)

 

mang [maːŋ] n face mặt mũi 2.1.1. Head
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntaq [ʔəntaːʔ] n tongue lưỡi cl: lám 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngcơr [ʔəŋkɤːr] pa; pc; pk n eyelash lông mi pa pc dial.: ngcaơr cf: akio. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

ngcaơr [ʔəŋkɯ̰ːr] n eyelash lông mi pa pc dial.: ngcơr cf: ngking mát. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >