Search results for "Trap"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atayh₁ [ʔatas] n snap trap for rats bẫy cl: llom; sound: clíng cf: veat. 6.4.2. Trap

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

callo [kəl.lɔː] n deadfall trap bảy part: tarcuaq, calpayh póng, tangcưl, partứng, tupaiq, béo, pallô, atiêih cf: calpayh póng. 6.4.2. Trap

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lleih [ʔəl.lḭːh] n part of bird trap cái bắt chim cl: ntrayh; pc pk dial.: layh 6.4.2. Trap
Comments (0)

 

llom [ʔəl.lɔːm] n classifier for traps cây, cá spec: llom kiêp, llom aram; pa dial.: nlom 6.4.2. Trap
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pantóh [pəntɔh] n trap; spring-pole-snare bẫy [Usually placed over a hole.] 6.4.2. Trap

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tapât [tapɤt] n dibble-stick; sowing stick dụng cụ đào lỗ tra hạt [Bamboo handle with sharpened stake at the end.] 6.4.2. Trap

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >