Search results for "Cooking utensil"

abul [ʔabuːl] n earthen cooking pot nôi ôm cl: adéh; spec: adéh abul 5.2.1.3. Cooking utensil
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adéh che [ʔadɛh cɛː] n teapot nồi trà cf: adéh daq. 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

adéh kixong [ʔadɛh kisɔːŋ] n cooking pot cái nổi cl: lám 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)

Comments (0)

 

adéh xéng [ʔadɛh sɛŋ] n cooking pan cái chảo cl: lám 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)

Comments (0)

 

adiên [ʔadiən] n tray; Khantoke table mâm [Woven basket on stand used as serving tray for rice.] cl: pláh 6.6.4.2. Weaving baskets and mats. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil

Comments (0)

 

adou [ʔadṵː] n ladle for soup, etc. muổng pk dial.: carmai apóh cf: parnóuc. 5.2.1.3. Cooking utensil

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

choc [cɔːk] n tea cup cốc trà [Was cut from bamboo.] syn: li, li, mancf: tarpong., heing. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil (VN?)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

panóuc [panṵk] n dipper; ladle cái môi (để múc) [Can be half-coconut shell.] spec: panóuc daq; rt-v: póuc cf: tanghoc. 5.2.1.3. Cooking utensil

Comments (0)

 

panốc [panok] pk n dipper; ladle cái môi (để múc) [Traditionally half of a coconut shell.] pl dial.: panóuc cf: tanghoc. 5.2.1.3. Cooking utensil
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tanghoc [təŋ.hɔːk] n spoon muỗng cl: lám cf: panốc., panóuc. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil

Comments (0)

 

tapál [tapal] pa n mortar; beating bowl cối giã cpart: ntray ‘pestle’; pl dial.: tupál 5.2.1.2.2. Pound in mortar and pestle. 5.2.1.3. Cooking utensil
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >