Search results for "World"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuteq apúc [kutɛːʔ ʔapuk] pk n mud bùn syn: cuteq dyứp pl dial.: phouq 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

cuteq dyứp [kutɛːʔ ʄɯp] pk n mud bùn syn: cuteq apúc pl dial.: phouq 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

cưp [kɯːp] n cave, cavern hang spec: hóng cưp 1.2. World
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq par [daːʔ paːr] n smooth stream suối 8.3.1.3.1. Flat. 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

daq pưt [daːʔ pɯːt] n river sông pa pc dial.: daq pứq; cl: ntrayh; spec: daq Tal–ay ‘Tal–ay River’ 1.2. World (cmpd)

Comments (0)

 

daq pứq [daːʔ pɯʔ] pa; pk n river sông pl dial.: daq pưt; cl: ntrayh 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dơq crông [dɤːʔ kroːŋ] pk n river sông pl dial.: daq pưt; cl: ntrayh 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

dơq ving cavang [dɤːʔ wiːŋ kawaːŋ] pk n ocean biển pl dial.: daq biên 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pangcong [pəŋ.kɔːŋ] n hill; mountain ridge núi; đỉnh đồi spec: pangcong cóuh 1.2. World
Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >