Search results for "Hit"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayiêt [ʔajiət] pk vt hit; strike 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

âl [ʔɤl] v hit with large hard stick đập nomi: par–âl; recp: tarâl; invol: ta–âl 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

couc acóuh [kṵːk ʔakṵh] v hit with knuckles pk dial.: acóh 7.7.1. Hit Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kidoar [kidṵar] vt hit cf: ngéng. 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

kidúh [kiduh] v bump, stub (foot), hit against something sit: kidúh plô, adyưng, ati 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

máh amúp [mah ʔamup] exp of hitting ground while chopping sit: pâyq máh amúp 7.7.1. Hit múp (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

páh [pah] v slap vả; tát nomi: parpáh; recp: tarpáh; invol: tapáh cf: adơar., panáh. 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

Comments (0)

 

râyh [rɤs] vt whip quất (roi) nomi: parrâyh; recp: tarrâyh; redup: rirâyh râyh; nomi: rnâyh 4.7.7. Punish. 2.5.3. Injure. 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

tampróh [təmprɔh] vt clap hands vỗ tay sit: tampróh ati 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

tap [taːp] vt slap on mouth vả; tát nomi: tarnap; recp: tartap; invol: tatap cf: adơar. 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toung [tṵːŋ] v hit on head or hard place đánh vào đầu hay chỗ cứng sit: toung tốq plô; nomi: partoung; recp: tartoung; invol: tatoung 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >