Search results for "Carnivore"

acóiq [ʔakɔjʔ] pa n tiger con cọp pl dial.: r–ai; pi dial.: mbár; pk dial.: cula 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

acho [ʔacɔː] n dog con chó cl: lám; sound: ngau ngau, hư 1.6.1.1.2. Carnivore. 6.3.1. Domesticated animal

Comments (0)

 

ameq [ʔamɛːʔ] n cat con mèo cl: lám 1.6.1.1.2. Carnivore. 6.3.1. Domesticated animal

Comments (0)

 

ameq cruông [ʔamɛːʔ kruəŋ] n wild cat mèo rừng cl: lám 1.6.1.1.2. Carnivore (cmpd)
Comments (0)

 

apơng [ʔapɤːŋ] n bear con gấu cl: lám; sound: phuc 1.6.1.1.2. Carnivore. 1.6.1. Types of animals

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

avốq₂ [ʔawoʔ] pa n 1grandfather ông pl dial.: avóuq cf: achiêc. 4.1.9.1.1. Grandfather, grandmother 2Lord; God Ông; Chúa [Term of respect.] 3tiger con cọp Avốq acoiq [Term of respect.] 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

avơl [ʔawɤːl] n white on black dog 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayóng cantóuh [ʔajɔŋ kən.tṵh] n fox mung xói cl: lám cf: parxêng. 1.6.1.1.2. Carnivore Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

dyrang [ʄraːŋ] pa n small striped leopard con beo cl: lám; pl dial.: trang 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

mbár₁ [ʔəmbar] pi n tiger con cọp pl dial.: r–ai; pa dial.: acóiq; pk dial.: cula 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

Comments (0)

 

r–ai [ʔər.ʔaːj] n tiger con cọp pa dial.: avốq acóiq; pi dial.: mbár; pk dial.: cula 1.6.1.1.2. Carnivore

Comments (0)

 

tupiaq [tupiəʔ] n weasel; striped civet, raccoon con chồn cl: lám; idiom: a tupiaq ât tupiaq 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

Comments (0)