Search results for "Prepared food"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

boaiq padec [bṵajʔ padɛːk] n pickled fish cá thính 1.6.1.5. Fish. 5.2.3.4. Prepared food (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq adyóq [daːʔ ʔaʄɔʔ] n vinegar dấm 5.2.3.4. Prepared food (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

deip [dḭːp] n glutinous rice nép cl: callong; pa pk dial.: dep cf: kixai., rayư. 5.2.3.4. Prepared food
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

doui ngcat [dṵːj ʔəŋkaːt] n burned rice cháy sém 5.2.3.4. Prepared food
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rrouq [ʔər.rṵːʔ] n soup canh cf: rvayh. 5.2.3.4. Prepared food
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)