Search results for "Push"

adyúm [ʔaʄum] v push sticks into fire bỏ vào lửa sit: puôr adyúm 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

Comments (0)

 

clour [klṵːr] v push split bamboo through hole nomi: parclour; invol: taclour cf: callour. 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

clơq [klɤːʔ] vt push door xô cửa caus: paclơq, taclơq; nomi: parclơq; recp: tarclơq; invol: taclơq 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kixiêr [kisiər] v push out of way 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

Comments (0)

 

patúh [kituh] pa vt push đẩy, xô; dấn pl dial.: kitúh 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ticlơq [tiklɤːʔ] vm was pushed rt-v: clơq 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

ticlơq llóung [tiklɤːʔ ʔəl.lṵŋ] vm pushed (closed) door [Cannot say llóung_ticlơq. ] 7.3.2.9. Push. 7.3.6.1. Shut, close
Comments (0)

 

Comments (0)

 

viaq [wiəʔ] v twist, wring out; squeeze chun; vắt nomi: parviaq; recp: tarviaq cf: tiviaq. 7.3.2.9. Push. 7.3.2.7. Take something out of something. 5.6.4. Wash clothes
Comments (0)

 

viêuq [wiəwʔ] v squeeze, wring vắt 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

xóun [sṵn] vt push others, crowd others xô nhau res: tixóun; nomi: parxóun; recp: tarxóun; rep: xixóun; invol: taxóun 7.3.2.9. Push. 7.2.5.4. Move together. 4.2.1.7. Crowd, group
Comments (0)