Search results for "Sad"

amouih [ʔamṵːs] vt pity; sympathize with lòng thương syn: tính cam, tríh lom recp: rmouih; pa pc dial.: amôih; pk dial.: amoih cf: caláp., apronh 2. 3.4.2.1. Sad
Comments (0)

 

amôih [ʔamoːs] pa; pc vt pity, pitiable tội nghiệp thương recp: rmôih; pl dial.: amouih 3.4.2.1. Sad
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

môc [moːk] v moan, groan rên rỉ; than thở nomi: parmôc; sound: ư i–ư 3.4.2.1. Sad. 3.5.6.5. Cry, tear. 2.3.2.3. Types of sounds
Comments (0)

 

nhanhiêm [ɲaɲiəm] vi crying khóc lóc rt: nhiêm; sound: khức ikức 3.4.2.1. Sad. 3.5.6.5. Cry, tear. 2.3.2.3. Types of sounds
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhiêm [ɲiəm] vi cry khóc syn: héq rep: nhanhiêm; sound: a–uq, ti–úr 3.4.2.1. Sad. 3.5.6.5. Cry, tear. 2.3.2.3. Types of sounds

Comments (0)

 

nhiêm cubéq [ɲiəm kubɛʔ] vi cry; weep; burst into tears khóc mếu [Making faces.] 3.4.2.1. Sad Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

râu ri [rɤw riː] n sadness buồn bực recp: tarrâu 3.4.2.1. Sad Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

ti–úr [tiʔur] exp of crying khóc 3.4.2.1. Sad. 3.5.6.5. Cry, tear. 2.3.2.3. Types of sounds
Comments (0)

 

Comments (0)