Search results for "Sun"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

boul puaq [bṵːl puəʔ] vs sunstroke cảm nắng 2.5.1. Sick. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

catau₂ [kataw] pa vs warm ấm; ôn [E.g., warm shirt.] pl dial.: kitau cf: mbat. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ingay [ʔiŋaj] adv.t day; daytime ngày; bàn ngày [Ngay when following tong ‘all’.; MK cognate with VN] cf: ayóung mát., ngay. 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ingay nnéh [ʔiŋaj ʔən.nɛh] adv.t today ngày hôm nay syn: ingay cốh 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ingay parnô [ʔiŋaj pər.noː] adv.t tomorrow ngày mai 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kitau [kitaw] vs warm ấm; ôn [E.g., warm shirt.] cf: mbat. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

mát pandang [mat pən.daːŋ] pk n sun mặt trời pl dial.: mát rbang 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mát rbang [mat ʔər.baːŋ] n sun mặt trời syn: mát puaq 1.1.1. Sun (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >