Search results for "Sun"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

boul puaq [bṵːl puəʔ] vs sunstroke cảm nắng 2.5.1. Sick. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

catau₂ [kataw] pa vs warm ấm; ôn [E.g., warm shirt.] pl dial.: kitau cf: mbat. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ingay [ʔiŋaj] adv.t day; daytime ngày; bàn ngày [Ngay when following tong ‘all’.; MK cognate with VN] cf: ayóung mát., ngay. 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ingay nnéh [ʔiŋaj ʔən.nɛh] adv.t today ngày hôm nay syn: ingay cốh 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ingay parnô [ʔiŋaj pər.noː] adv.t tomorrow ngày mai 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kitau [kitaw] vs warm ấm; ôn [E.g., warm shirt.] cf: mbat. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

mát pandang [mat pən.daːŋ] pk n sun mặt trời pl dial.: mát rbang 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mát rbang [mat ʔər.baːŋ] n sun mặt trời syn: mát puaq 1.1.1. Sun (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >