Search results for "Weather"

atóq [ʔatɔʔ] pk vs hot nóng ant: ngngeat pl dial.: atóuq; pa dial.: atauq cf: puaq 1. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather
Comments (0)

 

atóuq [ʔatṵʔ] vs hot nóng ant: ngngeat, tanganpa dial.: atauq cf: puaq 1. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather
Comments (0)

 

bo [bɔː] vi rain mưa caus: pibo; nomi: parbo; sit: bo chân ‘pour’, bo parli dyi ‘drizzle’ 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain

Comments (0)

 

bo dyâm [bɔː ʄɤm] n untimely rain không dúng mùa syn: dyâm 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

catau₂ [kataw] pa vs warm ấm; ôn [E.g., warm shirt.] pl dial.: kitau cf: mbat. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

chrốh bo [croh bɔː] pa vp stop raining hết mưa, tạnh mưa pl dial.: trốh 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kitau [kitaw] vs warm ấm; ôn [E.g., warm shirt.] cf: mbat. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather. 1.1.1. Sun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngngeat [ʔəŋ.ŋḭat] vs cold (weather) lạnh syn: cocant: atóq, atóuq, atauqsit: ngngeat thâl thát cf: crol 1., coc., tangan. 8.3.4.1. Cold. 1.1.3. Weather
Comments (0)

 

pứng prang ang ilayh [pɯŋ praːŋʔaːŋʔilas] idiom sun-up ánh mặt trơi loé sáng 8.4.1.2.3. Time of the day. 1.1.3. Weather Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tang-hiêng [təŋ.hiəŋ] adv.t hot season hạn-hán spec: nno tang-hiêng; pl dial.: tahiêng 8.4.1. Period of time. 1.1.3. Weather
Comments (0)

 

Comments (0)

 

xeang [sḭaŋ] 1n wind gío syn: tulúng 1.1.3.1. Wind. 1.1.3. Weather 2vi wind; blow gío thổi Acâp ixeang acâp ibo. Don’t blow don’t rain. [A noun in my thinking, but appears to be a verb as well since it can take the i= subject clitic.] syn: xeang pru, tulúngsound: a–uq 1.1.3. Weather

Comments (0)