Search results for "Cooking methods"

âng [ʔɤŋ] vt roast meat, hold a ways from fire so not burned nướng gắp nomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntâng cf: catau., ntâng., eaih., bóuh ca parlo., caxeic., nâng., bóuh 1., tacóuh. 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

bóuh ca parlo [bṵh kaː pər.lɔː] vt barbecue thui [Whole animal.] cf: âng., eaih. 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chín₂ [cin] vt cook liquor, rice nấu rượu, nấu cơm sit: chín doui, chín ariêu; nomi: pachín; recp: tarchín; invol: tachín 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kho₂ [khɔː] v stew, steam, cook with bamboo and spice chưng compl: cakho; caus: pakho; nomi: parkho; invol: takho 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)