Search results for "Cardinal numbers"

bar [baːr] num two; 2 hai group: babar ‘all two’; div: bambar ‘divide by two’; mult: tarbar ‘multiply by two’ 8.1.1.1. Cardinal numbers
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

culám [kulam] num hundred; 100 trăm [Old people used to say mâh_chít_chít. ] 8.1.1.1. Cardinal numbers
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

moui₁ [mṵːj] num one; 1 một contr: mâh; pa dial.: môi; pc dial.: mui 8.1.1.1.1. One. 8.1.1.1. Cardinal numbers
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mui chít ngin [muːj cit ŋiːn] pk num ten thousand mười nghìn; mười ngàn contr: muchít ngin; pl dial.: moui chít ngin 8.1.1.1. Cardinal numbers (cmpd)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >