Search results for "Eat"

Comments (0)

 

cáơc [kɯ̰k] vs full after eating no 5.2.2. Eat. 8.1.8. Full
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyép [ʄɛp] v taste, touch with tongue nếm thử sit: nhóung dyép; caus: padyép; invol: tadyép cf: póunh. 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

dyeam [ʄḭam] vs delicious ngon 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

dyiêl [ʄiəl] pa v lick liếm pl dial.: leah 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

dyiêm [ʄiəm] pa vs delicious ngon pl dial.: dyeam 5.2.2. Eat. 2.3.3. Taste
Comments (0)

 

ính cha [ʔiɲ caː] vt crave thèm [food.] 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

iêl [ʔiəl] pk vt lick liếm pl dial.: leah; pa dial.: dyiêl 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

kitat [kitaːt] vt chew nhay 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

leah [lḭah] v lick liếm pa dial.: dyiêl 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

móq [mɔʔ] v eat with hands, e.g., peanuts or rice ăn bộc caus: pamóq, tamóq; nomi: parmóq; recp: tarmóq 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngot [ŋɔːt] vs hungry đói cf: hang-hél. 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

ngot chicha [ŋɔːt cicaː] vs hungry đói ăn 5.2.2. Eat (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pacheam [pacḭam] vt feed cho ăn rt-v: cheam 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pêl [peːl] n meal; part of day bữa; buổi syn: pưa sit: pêl chicha, pêl ilayh, pêl ibư, pêl ingay 5.2.2. Eat. 8.4.1. Period of time
Comments (0)

 

pinhayh pallúng [piɲas pəl.luŋ] pk vs hungry đói bụng pl dial.: ngot 5.2.2. Eat (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tanna [tən.naː] n food đồ ăn syn: tampa 5.2.2. Eat

Comments (0)

 

tarlóuq tarbai [tər.lṵʔ tər.baːj] n meat cooked in bamboo 5.2.2. Eat Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tâuq [tɤwʔ] vt dip into sauce, etc. chấm Do tâuq peng tốq rvayh. He dipped bread in the stew. caus: patâuq; nomi: partâuq; recp: tartâuq; invol: tatâuq 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tuyh [tus] v eat all ăn hết sit: ngéq tuyh 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

uq [ʔuːʔ] vt nurse, to suck caus: pa–uq cf: dyéiuq. 5.2.2. Eat. 2.1.1.4. Mouth
Comments (0)

 

xách₁ [sac] pa n meat thịt pl dial.: xéich 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

xéich [sḭc] n meat thịt pa pk dial.: xách 5.2.2. Eat. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >