Search results for "Rain"

bo [bɔː] vi rain mưa caus: pibo; nomi: parbo; sit: bo chân ‘pour’, bo parli dyi ‘drizzle’ 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain

Comments (0)

 

bo dyâm [bɔː ʄɤm] n untimely rain không dúng mùa syn: dyâm 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

chrốh bo [croh bɔː] pa vp stop raining hết mưa, tạnh mưa pl dial.: trốh 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tandyóh [təɲʄɔh] pa n drop (water) giọt sit: tandyóh daq; pl dial.: tandyóuh cf: tráh. 1.3.2.3. Drip. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)