Search results for "Sharp"

cahéc [kahɛk] v sharpen mài sit: kit cahéc 8.3.2.3. Sharp. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

coul [kṵːl] v sharpen poorly mài không sắc pk dial.: col a nchêl 8.3.2.3. Sharp. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

cour acóuq [kṵːr ʔakṵʔ] n back of blade sống dao pk dial.: cor acốq 8.3.2.3. Sharp
Comments (0)

 

cơih [kɤːs] vt whet mài syn: kéih cf: raiq. 8.3.2.3. Sharp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cro achát [krɔː ʔacat] n axe handle cán rìu cf: tong. 8.3.2.3. Sharp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kit [kiːt] v sharpen mài nomi: parkit; recp: tarkit 8.3.2.3. Sharp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

raiq [raːjʔ] vt sharpen to a point vót nhọn sit: raiq tambóc; caus: paraiq; nomi: parraiq; recp: tarraiq; invol: taraiq cf: cơih. 8.3.2.3. Sharp. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)