Search results for "Sound"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clouc [klṵːk] n sound of something being hit pk dial.: cloc 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clúc claơc [kluk klɯ̰ːk] n a sound tiếng 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

créiq [krḭʔ] exp snap of stepping on twig, etc. nghe tiếng động nhỏ caus: pacréiq; pk dial.: pránh cf: khéiq. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúc [kruk] exp sound of drinking, guzzling tiếng uống nước spec: crúc ngoiq daq 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

crúq [kruʔ] exp sound of felling trees; crash tiếng cây gãi spec: crúq, dứm along 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dóc [dɔk] exp sound of click caus: tandóc 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

huc [huːk] exp sound deer makes when running away sit: huc cune lúh 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khéng khéng [khɛŋ khɛŋ] exp sound of beating iron for time tiếng đánh sát sound: khéng khéng ipúh 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pampáơc [pəmpɯ̰k] exp sound of boiling tìếng nước sôi spec: pampáơc carâc 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

phốq [phoʔ] exp sound of explosion nổ (tiếng) sit: phốq pidóh cf: phúq., phéiq. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

phúq [phuʔ] exp sound of deep explosion tiếng nổ sit: phúq pidóh cf: phốq. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

préih [prḭh] exp sound of sneezing nhảy mũi sit: préih châyh 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

rling ting [ʔər.liːŋ tiːŋ] exp sound, noise tiếng 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tréc₂ [trɛk] exp sound of striking flint for fire tiếng động spec: tréc kéh bec 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

vava [wawaː] n echo tiếng đội spec: vava ôi; sound: tra tri 3.5.1.2.6. Repeat. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

vung₂ [wuːŋ] exp sound of beetle flying tiếng spec: vung anhuih nhiêih pár 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

vuq₁ [wuːʔ] exp sound of vomiting tiếng mửa idiom: vuq ti vuq ôq 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)