Search results for "Sound"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clouc [klṵːk] n sound of something being hit pk dial.: cloc 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clúc claơc [kluk klɯ̰ːk] n a sound tiếng 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

créiq [krḭʔ] exp snap of stepping on twig, etc. nghe tiếng động nhỏ caus: pacréiq; pk dial.: pránh cf: khéiq. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúc [kruk] exp sound of drinking, guzzling tiếng uống nước spec: crúc ngoiq daq 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

crúq [kruʔ] exp sound of felling trees; crash tiếng cây gãi spec: crúq, dứm along 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dóc [dɔk] exp sound of click caus: tandóc 2.3.2.2. Sound
Comments (0)