Search results for "Hang"

couiq [kṵːjʔ] vt lasso; hang in noose; tie with noose vòng trách pk dial.: côiq; nomi: carnouiq 7.5.4. Tie. 7.3.2.4.1. Hang
Comments (0)

 

rhuôiq iyel iyol [ʔər.huəjʔ ʔijɛːl ʔijɔːl] vs dangle loosely tòn ten 7.3.2.4.1. Hang (cmpd, redup)
Comments (0)