Search results for "Be in water"

doul [dṵːl] v float; rise nội lên sit: doul touc douc 1.3.4. Be in water
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

póng daq [pɔŋ daːʔ] v swim; dive bơi-lội caus: tapóng daq; nomi: parpóng daq 1.3.4. Be in water (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)