Search results for "Need"

cân4kɤnvtneedsynính1nomi: par–ính; recp: tar–ínhnhot9.4.2.3Necessary 8.1.7.3NeedVN
Comments (0)

 

nhotɲɔːtvsnarrow, tight; need, essentialCư nhot kidit ính bôn alic.I tight/needy poor want to get pig.Cư lâyq nhot nga ticuôi ayô cư.I don’t need people to praise me.antpơhsyncân4ính1nomi: par–ính; recp: tar–ínhcfkitáttout cáttout1 1caus:patout9.4.2.3Necessary 8.2.4.1Narrow8.1.7.3Need
Comments (0)